Home

Home
Grønlands Teknologiske Selskab - Technological Society of Greenland - stiftet i 1987

 
 

 
VEDTÆGTER
 
LOVE FOR GRØNLANDS TEKNOLOGISKE SELSKAB
 
Med ændringer som vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 1994.
 
§ 1. NAVN

Foreningens navn er Grønlands Teknologiske Selskab (GTS).
 
 
§ 2. FORMÅL

Selskabets formål er at skabe tværfaglig kontakt mellem personer, institutioner/ virksomheder med viden om og interesse for teknologi og videnskab i Grønland og i de øvrige arktiske områder med henblik på, at
 • bistå teknikere og andre interesserede til fortsat at kvalificere sig til deltagelse i løsning og diskussion af opgaver i Arktis og i områder med sammenlignelige betingelser,
 • etablere en erfarings- og idéudveksling om løsning af opgaver inden for teknisk, miljø- og samfundsmæssig udvikling,
 • organisere et samarbejde med institutioner og foreninger med tilsvarende formål i andre lande,
 • virke for tilvejebringelse af relevante uddannelsesmuligheder i Grønland og Danmark og andre relevante områder inden for arktisk teknologi og videnskab,
 • påvirke den teknologiske forskning og udvikling under hensyntagen til de miljø- og samfundsmæssige forhold i de arktiske områder.

 
 
§ 3. TILSLUTTEDE FORENINGER

Selskabet for Arktisk Teknologi (SAT) i Danmark, der har samme formål, kan tilsluttes GTS, bl.a. med henblik på, at medlemmer frit kan deltage i begge selskabers arrangementer.
 
 
§ 4. MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages:
Personer og institutioner/ virksomheder der er interesseret i at opfylde GTS' formål. Vedkommende behøver ikke at besidde en teknisk eller videnskabelig baggrund.
 
 
§ 5. MEDLEMSOPTAGELSE

Optagelse kan kun ske efter skriftlig begæring rettet til GTS.
 
 
§ 6. UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til et kalenderårs udgang.
 
 
§ 7. LEDELSE

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Selskabet ledes af en bestyrelse der, udover formanden, består af 5-6 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre af de øvrige medlemmer er til stede, og afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
 
§ 8. KONTINGENT

Fastsættes af generalforsamlingen og forfalder forud; for ét år ad gangen.
 
 
§ 9. REGNSKABSÅRET

Regnskabsåret er kalenderåret.
 
 
§ 10. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.
Generalforsamlinger indvarsles skriftligt af bestyrelsen senest to uger før afholdelsen med angivelse af dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Regnskab for det forløbne år.
 4. Budget for det kommende år.
 5. Eventuelt indkomne forslag til dagsorden.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af én kritisk revisor.
 9. Eventuelt.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse. Spørgsmål, som af ét eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 5, når krav herom er fremsat skriftligt senest den 1. februar.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog §§ 11 og 12. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig.
Bestyrelsesmedlemmer vælges enkeltvis.
Foreligger der flere forslag, end der er ledige mandater, kan bestyrelsen - inden afstemningen begynder - beslutte at lade valget afgøre ved skriftlig afstemning blandt samtlige tilstedeværende medlemmer af selskabet.
 
Ved skriftlig afstemning til bestyrelsen foregår valget af samtlige mandater under ét, således at der på hver gyldig stemmeseddel skal være afgivet lige så mange stemmer, som der er ledige bestyrelsespladser, og kun én stemme på hver kandidat. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
 
 
§ 11. LOVÆNDRING

Lovændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 majoritet.
 
 
§ 12. OPLØSNING

Selskabet kan kun opløses ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer, og kun såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.
Beslutning om anvendelse af selskabets eventuelle formue træffes af en påfølgende generalforsamling.
 

 
© Inutek